Cèdules d’habitabilitat

 

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Decret 141/2012, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat i que, per tant, és apte per ser destinat a residència humana.

És obligatòria? Perquè la necessito?

És un document obligatori per a tots els habitatges. A més, és necessari per realitzar moltes gestions com la transmissió i lloguer d’habitatges, cessió d’ús, segones i posteriors transmissions,  reagrupaments familiars d’estrangers, en possibles hipoteques, etc. Així mateix, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altes serveis han d’exigir aquest document vigent perquè els usuaris finals puguin contractar els serveis.

 Quan caduquen?

Des de l’any 2003 les cèdules tenen una validesa de 15 anys i cal tornar a obtenir-la un cop transcorregut aquest termini.

Anteriorment les cèdules tenien una vigència de 10 anys.

Com obtenir-la?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, concertem una cita i un arquitecte inspecciona l’habitatge per tal de verificar les condicions d’habitabilitat de l’immoble.

Es presenta la sol·licitud de la cèdula a  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i en un termini aproximat d’un mes la cèdula arriba per correu postal.