ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis)

 

 

Queda regulada per l’entrada en vigor del Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

 

Què és?

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges té per objecte determinar l’estat de l’edifici en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació, manteniment i rehabilitació.

Serveix per a realitzar l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, document que descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns i la seva qualificació. També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Mitjançant aquest informe l’Administració emet el Certificat d’aptitud, el qual depenent de les diferents deficiències observades a l’edifici, pot ser “Apte”, “Apte provisional”, “Apte cautelarment” o “Resolució denegatòria d’aptitud”.

 

És obligatòria? Perquè la necessito?

És obligatoria en tots els casos següents:

Si ho determinen els programes o les ordenances locals

Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació

Si l’edifici d’habitatges té una antiguitat superior als 45 anys exceptuant els edificis d’habitatges unifamiliars aïllats que quedin separats 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents i amb les excepcions següents:

Per a edificis d’habitatges plurifamiliars posteriors al 1950:

Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Per a edificis d’habitatges unifamiliars:

Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

En cas de no disposar de l’informe tècnic quan aquest sigui exigible la llei ho considera infracció greu. A més, també estableix l’obligació de lliurar als compradors el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi de passar la inspecció tècnica.

 

Quan caduca?

La caducitat de l’ Inspecció Tècnica de l’Edifici depèn de la qualificació rebuda en el certificat d’aptitud.

En edificis d’habitatges sense deficiències o amb deficiències lleus (qualificació “Apte”) és de deu anys.

En edificis d’habitatges amb deficiències importants (qualificació “Apte provisional”)és de sis anys (condicionats al fet que cada dos anys s’efectuï una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici per examinar els elements amb deficiències importants i l’elaboració d’un informe per fer constar que aquelles deficiències no han passat a la qualificació de greu o molt greu, llevat del supòsit en què s’hagin iniciat les obres per reparar-les)

En edificis d’habitatges amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executades (qualificació “Apte cautelar”), és de tres anys, sempre que aquestes mesures hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns. A més, queda condicionada a la verificació tècnica que s’ha d’efectuar en els terminis fixats en l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, o, com a mínim, cada dotze mesos, als efectes de comprovar que les mesures executades en l’edifici es mantenen en bon estat i l’estat de l’edifici es manté sense risc per a les persones i els béns.

 

Quines obligacions neixen a la propietat a partir de l’ Inspecció Tècnica de l’Edifici?

Presentar, directament o mitjançant un representant autoritzat, l’informe de la inspecció tècnica davant de l’Administració competent

Executar, de manera immediata i urgent, l’adopció de les mesures cautelars requerides en l’informe en el supòsit que no s’hagin executat anteriorment.

Aprovar un programa de rehabilitació (supervisat per part de professionals tècnics competents) en el termini màxim de 6 mesos o d’un any, depenent de les deficiències en l’edifici.

Formalització del llibre de l’edifici (el qual conté les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, l’arxiu de documents i el registre d’incidències)

 

Com obtenir-la?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i coordinem la gestió de les visites i inspeccions a realitzar.

Posteriorment un arquitecte es desplaça a l’edifici per tal de realitzar la inspecció i la presa de dades dels sistemes constructius (façanes, parets mitgeres, coberta,etc.) i estructurals (cimentació, estructura horitzontal, escales, etc.), l’estat general de les instal·lacions, les diferents patologies i deficiències, l’estat de conservació, l’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat, etc.

A continuació realitzem l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici i l’entreguem o a la propietat o a l’agència d’habitatge de Catalunya per tal d’obtenir el certificat d’aptitud.

Oferim a més la possibilitat de realitzar el programa de rehabilitació i un pla de manteniment de l’edifici.