Llicències d’activitat

IMG_20170224_105537551.jpg

Les llicències d’activitat són un requisit legal exigit pels Ajuntaments i les Administracions per poder obrir qualsevol negoci ja sigui en un local, establiment o nau industrial.

Cal presentar, abans de l’inici de l’activitat, la documentació necessària a l’administració local que acredita que es compleix amb la normativa vigent i tots els seus requeriments.   Aquesta varia segons el tipus d’activitat que es durà a terme, el municipi on es realitza i la normativa que li és d’aplicació.

La normativa que cal seguir a Barcelona és la OMAIIAA (Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona) i subdivideix les activitats segons annex I, annex II.1 i II.2, annex III.1, III.2 i III.3.

La normativa d’aplicació a la resta de municipis de Catalunya es regeix per la llei 16/2015 (llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica) i per la llei 20/2009 o LPCAA (llei de prevenció i control ambiental de les activitats). Aquestes es subdivideixen segons els tipus d’activitats en annex I.1, I.2.a i I.2.b, I.3, annex II i annex III i en Annex I (declaració responsable) i Annex II (Comunicació prèvia) respectivament.

llicencia d'activitat orduña imatge.jpg

Des de el nostre estudi d’arquitectura realitzem el següent procés:

  • Estudi previ de les necessitats del local segons el tipus d’activitat, superfície i emplaçament.
  • Assessorament tècnic amb el client de les diferents possibilitats d’actuacions a realitzar en el local per la seva adequació a la normativa vigent.
  • Projecte tècnic i documentació necessària.Realització del projecte tècnic (en cas de ser necessari) i de la resta de documentació obligatòria d’acord amb les normatives legals de cada municipi.
  • Projecte d’obres menors. En cas de ser necessària la realització d’obres per l’adequació del local amb permisos d’obra menor es realitza el projecte corresponent, l’estudi de gestió de residus i l’estudi bàsic de seguretat i salut incloent la direcció d’obres, la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i salut
  • Tramitació i seguiment de la llicència d’activitat amb l’ajuntament, bombers, medi ambient i les entitats de control autoritzades donant resposta als informes emesos per aquestes fins a l’aprovació definitiva del projecte d’activitat.
  • Seguiment i assistència tècnica de l’obra, de la correcta execució de totes les instal·lacions del local per verificar la seva correcta instal·lació i posada en marxa.
  • Certificat final d’obres i instal·lacions. Realització del certificat final d’obres i d’instal·lacions per a l’obtenció definitiva de la llicència d’activitat.