Modelatge 3D

El modelatge tridimensional permet una visualització dels projectes dinàmica, global i atractiva.

Dóna al client una visió més clara del projecte, permetent que intervingui de manera més activa proposant canvis  i aconseguint  així un resultat més satisfactori i personal.

Proporciona una visió més global del projecte ajudant tant en la redacció del mateix com en l’execució de l’obra evitant futurs problemes que derivin en sobrecostos.

Permet la visualització per part del client d’un projecte abans de que es realitzi amb un cost molt accessible i ofereix una experiència més atractiva visualment.

Generalment les persones que no estan familiaritzades amb l’arquitectura no visualitzen de manera òptima els plànols en dues dimensions. Oferim tant seccions horitzontals de planta com seccions verticals, imatges modelades tridimensionalment tant d’interiors com d’exteriors i recorreguts virtuals.

Recorregut virtual:

Render exterior:

RENDER 3D.jpg

Secció horitzontal de planta:Planta Primera 1r - 1a i 1r - 2a.jpg

Render interior:

008.jpg

007 1h 02min - copia.jpg