Projectes de reforma i rehabilitació

Segons el tipus d’intervenció a realitzar, l’emplaçament de l’obra i la normativa del municipi on es dugui a terme, cal seguir un règim d’actuació o un altre i presentar la documentació pertinent, a més de ser obligatòria la figura de la Direcció d’Obra, de la Direcció d’Execució i de la Coordinació de Seguretat i Salut en la majoria de casos.

Des del nostre despatx d’arquitectura realitzem tota classe de projectes: des de rehabilitacions de façana o parets mitgeres, passant per reformes amb redistribució interior o reforços estructurals, fins a canvis d’us de local a habitatge. A l’apartat projectes es pot veure els diferents treballs que hem realitzat.

façana venero.jpg

El procés que seguim per a la realització del projecte és la següent:

 • Estudi previ. Informació del règim d’obres al qual pertany la intervenció (obra major, comunicat immediat o diferit, assabentat, etc.), del planejament urbanístic que li afecta (plans generals metropolitans, plans urbanístics municipals, etc.) i de la normativa d’aplicació (Codi Tècnic de l’Edificació, Ordenances Metropolitanes de l’Edificació, Ordenances municipals, etc.)
 • Aixecament planimètric i assessorament tècnic. Aixecament de plànols de l’habitatge, edifici o local i assessorament tècnic amb el client de les diferents possibilitats d’actuació.
 • Inspecció tècnica de la zona d’actuació i presa de dades de les condicions existents, sistemes constructius i patologies.
 • Propostes de distribució i interiorisme. Entreguem diferents propostes de distribució (tant d’espais com d’instal·lacions i d’acabats) fins consensuar amb la propietat la que s’adeqüi més als seus interessos.
 • Estat d’amidaments de la intervenció per poder realitzar comparativa de preus entre els industrials i constructores.
 • Direcció d’Obra: Redacció del projecte, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Estudi de Gestió de Residus i Documentació Gràfica segons el règim d’actuació exigit i donant compliment a tota la normativa d’aplicació.
 • Tramitació de la documentació amb l’administració local i seguiment de l’expedient fins l’obtenció del permís.
 • Sol·licitud d’ajudes a la rehabilitació. Estudiem les possibles ajudes a la rehabilitació a les quals es pot accedir, la seva viabilitat tècnica i econòmica i la seva tramitació (opcional).
 • Direcció d’execució. Seguiment, assistència tècnica i control de qualitat de l’obra per la correcta execució de totes les partides. Certificacions mensuals assegurant el correcte pagament dels treballs realitzats.
 • Coordinació de Seguretat i Salud per la correcta i segura realització dels treballs tant per als propis treballadors de l’obra com per a tercers.
 • Certificat final d’obra. Realització del certificat final d’obra un cop realitzats tots els treballs inclosos en projecte.

 

socrates71 foto.jpg